Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.2 wraz z modernizacją dróg gminnych

Dnia 31 grudnia 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:„Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe. Część 2”realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” współfinansowanego ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

Hieronim Spiżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/24

Członek Konsorcjum:

„EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cegielniana 61,

Członek Konsorcjum:

Katarzyna Bratek i Jerzy Bratek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „INSTAL-BRATEK”S.C. Bratek Jerzy, Bratek Katarzyna, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-211 Piasek, ul. Magnolii 3.

 

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

 

Zakres rzeczowy Umowy obejmuje sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej modernizacją w obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych w ramach dwóch podzadań tj.:

– sieci kanalizacyjnej w ulicach: Zamkowa (od ul. Cichy Kącik do nr 59), Partyzantów, Cicha, Bukowa, Cienista, Cichy Kącik, Bażantów, Pawia, Spółdzielcza (sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 10,4 km i 5 szt. przepompowni),

– sieci wodociągowej w ulicach: Cienista, Cicha, Partyzantów, Zamkowa, Jaskółcza, Słowicza, Krucza, Żurawia, Pawia (o długości około 3,7 km),

– modernizację dróg będących w Zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 354 m2.

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu zadań wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

W związku z realizacją inwestycji planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 718 RLM.

 

Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

przedstawiająca szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia

dostępna jest tutaj

 

Na mocy podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1)            złożenia do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;

2)            zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;

3)            zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia

 

Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy

 

Za prace wykonane w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 14 890 975,00 zł

footerwave
Skip to content