22 marca – Światowy Dzień Wody

Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również coraz częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi oraz zatopienia niektórych wysp i rejonów nadbrzeżnych.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne

Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku. Przypomnijmy, że początkowo Dzień Ziemi był oddolną inicjatywą. 22 kwietnia 1970 r. 20 mln Amerykanów – wówczas 10 proc. populacji Stanów Zjednoczonych – wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko ignorancji środowiskowej i domagać się nowej drogi dla planety. Ten dzień uznawany jest za jedno z największych wydarzeń obywatelskich na świecie. Rozpoczął falę działań, w tym przyjęcie przełomowych na tamten moment przepisów dotyczących ochrony środowiska w USA (w odpowiedzi na to wydarzenie powstały Ustawy o czystym powietrzu, czystej wodzie i zagrożonych gatunkach). Powołano także Agencję Ochrony Środowiska (EPA). 

Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

 

źródło: 22 marca – Światowy Dzień Wody – Forum Wodociągów Polskich (igwp.org.pl)

UWAGA: obniżenie ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej

nastąpi obniżenie ciśnienia wody w Ligocie przy ulicach: Czechowickiej, Burzej, Bory, Rakowej, Księża Grobel, Ligockiej, Ochodzkiej, Żabiej.

dnia 15.03.2023 roku w godzinach od 1200 do 1500.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Podpisanie Umowy- „Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)

Dnia 8 marca 2023r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Panem Bogusławem Majdak, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, ul. Kręta 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice, na wykonanie zadania pn.:

„Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)” realizowanego w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą roboty budowlane niezbędne dla dokończenia inwestycji polegającej na budowie w rejonie ulic: Mazańcowickiej, Kotulińskiego, Zamkowej i Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do nieruchomości, budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu pompowni ścieków i odtworzenie nawierzchni dróg wraz z dokumentacją powykonawczą dla wykonanych robót.

Łączna długość wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania wynosi – ok. 769 m.

 

Umowa zostanie zrealizowana w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia za kwotę  1 319 785,08 zł brutto.

Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a także uzyskanie ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i podjęciu użytkowania obiektu.

Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice – ul. Napierskiego

 

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice – ul. Napierskiego

 

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 06.03.2023r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Napierskiego (od skrzyżowania z ul. Podlarysz do skrzyżowania z ul. Legionów)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– zwężenie jezdni

– w razie potrzeby zamknięcie odcinka drogi

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

 

footerwave
Skip to content